Gohloba matlakala a hwileng

Ka gofisha, Tse dingwe tsa matlakala a dimela a tla omella. Go kota matlakala ana, matlakala a a shetseng a humana phepo e swanetseng, le bo botse ba dimela. Go kota matlakala go tla fa bophelo bo boswa serapaneng sa gago. Go dira gore serapana sag ago se bonale se le maatla le go feta. Dira se ka hloko ka Garden Shears le Scissors.Ka gofisha, Tse dingwe tsa matlakala a dimela a tla omella. Go kota matlakala ana, matlakala a a shetseng a humana phepo e swanetseng, le bo botse ba dimela. Go kota matlakala go tla fa bophelo bo boswa serapaneng sa gago. Go dira gore serapana sag ago se bonale se le maatla le go feta. Dira se ka hloko ka Garden Shears le Scissors.

Thibela le go laola sekoro

Ga e ba o bolokile mokgwa otlwaelegileng wa go hlaola, o tla putsoa ge lehlabula lentse le tswela pele. Hlaolo ya kgafetja kgafetja e fedisa sekoro go gola le go oketsega. E  fokotsa gape le mmereko wa go kgora ge nako eya.  Tswela pele o kgore sekoro sag ago go emisa sekoro go utswa matlafatsi le mono bakeng sa dimela tsa gago tse phedileng. Tsea metsotso e lesome tharo mesong emengwe le emengwe boemo ba bosa bo sa phodile go ntsha sekoro sag ago se se hlasetseng serapana sag ago, o ka berekisa Protek Clear Pave e se go bolaya Sekoro fela, le go bolaya medu ya sekoro.

Buna dimela tsa gago

Puno gantshi etla boloka dimela tsa gago di thunya le go dira dienywa tse dintshi.

Malebisha a go buna dienywa ka nako ya maleba

  1. Ge o kgonega ekga merogo ya gago pele o eja,
  2. Tseba gore naa ke merogo efeng e naleng nako yap uno,
  3. Tseba gore ke merogo efeng e nyakang puno ya kgafetja kgafetja.

Tukishetso ya go bjala

Lokisha, o be o oketse dipalesa tsa selemo le selemo le go buna merogo go oketsa serapana sa gago.

Dipalesa tse botse ka serapana sa lehlabula ke tsa go swana le bo Petunia, Marigold le Impatiens di tla thunya dipalesa kgafetsa kgafetsa dikgwedi tse mmalwa.

Karolo ya bobedi ya lehlabula e ka nyaka ye e phodileng ya bosa, go ka jwalwa merogo ya go swana le Spinach,Broccoli le Kale, e tla go tswela mohola Nakong ya puno.

Manyora

Dimela, jwalo ka batho, ga di hloke go nwa meetse fela, gape di nyaka go ja phepo. Gona jwale dimela tsa gago mabu a ka ba a fellwa ke dimatlafatsi. fepa dimela tsa gago ka manyona (compost) goba o di fepa ka manyora a meetsi (liquid fertiliser) go swana le Starke Ayres Nutrisol. Phepo ya kgafetsa e thusa dimela tsa gago go gola kudu di be le maatla gape di ba le bokgoni ba go swara kgatello ya lehlabula.

Meetse

Go tshela meetse go bohlokwaa kudu, ge phiso e le godimo. O ka bea “rain Gauge”go lebellishisha gore o hwetsa meetse a makaakang go tswa puleng. 2.5 go ya go 5cm e lekane, ge e le gore ga o humana seo gotswa  puleng, ke nako ya gore o noshetse e le kannete. Ka kgwedi ya go fisha le komello go kaone go noshetsa dimela tsa gago e sale mesong boemo ba bosa bo sa phodile le kganya ya letsatsi e sa fokola. Se setla thibela go lahlelwa ke mono. Ka mokgwa wo se se tla go thusha go boloka tshelete ya meetse.

Go lwantsha disenyi/dikokoanyaka

Do hlahloba disenyi kgafetsa go tla go thusa gore o phele o le pele ka go shireletsa serapana sa gago go disenyi. E ba le bonnete ba go labella ka fase ga matlakala a dimela tsa gago, mo disenyi di khutang le go beam ae gona. Bontshi bja disenyi di rata go robala ka fase ga matlakala, gantshio tla di hwetsa mesong di sa robetse. O ka berekisa kgatello e phahameng ya spray go tswa Garden Hose go thusa go di tlosha. Ge seo se sa shome o ka shomisa Efekto  Plant Protector, Protek Avi gard,Protek Spraykill goba Protek Kemprin.

SHARE THIS

EXPLORE MORE ARTICLES

marketing